ALGEMEEN

1.
Het Haaglanden Voetbal Toernooi voor Jeugd teams wordt georganiseerd door TR Media, producent van Haaglandenvoetbal.nl en Haaglandenvoetbal TV en staat onder leiding van de toernooicommissie.

2.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,– per jeugdteam. Inschrijving staat alleen open voor een eerste jeugdteam binnen een categorie van een vereniging.
Het inschrijfgeld bedraagt € 25,– voor een JO21-team. Per vereniging wordt de inschrijving van maximaal één JO21 geaccepteerd,

GERECHTIGHEID TOT DEELNAME

3.
Aan het Haaglanden Voetbal Toernooi voor Jeugd teams kan worden deelgenomen door de voor de KNVB-competitie ingeschreven eerste-teams uit de regio Haaglanden.

4.
Teams die door de KNVB uit de competitie zijn genomen, worden ook uitgesloten van de deelname aan het Haaglanden Voetbal Toernooi.

5.
Gerechtigd tot deelname zijn spe(e)l(st)ers, die ook in het seizoen 2017-2018 gerechtigd zijn uit te komen in wedstrijden voor de betrokken club en geboren zijn in het geboortejaar wat per leeftijdscategorie is vastgesteld.

 

Categorie Spelvorm geboortejaar Aantal dispensatiespelers
JO9 6×6 2009 In alle klassen maximaal 1 per team
JO10 7×7 2008 In alle klassen maximaal 2 per team
JO11 7×7 2007 In alle klassen maximaal 2 per team
JO12 11×11 2006 In alle klassen maximaal 3 per team
JO13 11×11 2005 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO15 11×11 2003 In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team
JO17 11×11 2001 In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team
JO21 11×11 1997 geen
MO11 7×7 2007 In alle klassen maximaal 2 per team
MO13 11×11 2005 In alle klassen maximaal 3 per team
MO15 11×11 2003 In alle klassen maximaal 3 per team
MO17 11×11 2001 In alle klassen maximaal 3 per team
MO19 11×11 1999 In alle klassen maximaal 3 per team

6.
Dispensatiespelers moeten vaste spelers zijn van het team in de reguliere competitie

7.
Spelers die in de reguliere competitie- en/of bekerwedstrijden zijn uitgesloten, mogen deelnemen aan de wedstrijden van het Haaglanden Voetbal Toernooi. De spelers die (voor een bepaalde periode) door de KNVB zijn geschorst, mogen NIET deelnemen aan het Haaglanden Voetbal Toernooi.

WEDSTRIJDPROGRAMMA EN VERLOOP

8.
Het programma voor het toernooi wordt door de toernooicommissie vastgesteld en gepubliceerd op de website van Haaglandenvoetbal.nl.

9.
Na afloop van de wedstrijden is de thuisvereniging verplicht de uitslag door te geven aan de toernooicommissie.

Dit kan via het webformulier: https://haaglandenvoetbal.nl/wedstrijdformulier-toernooi/
(vul minimaal de gegevens in: wedstrijd, uitslag, datum en ingevuld door)

of via de mail naar:
jeugdtoernooi@haaglandenvoetbal.nl
Vermeld de volgende gegevens:

  • Westrijdnummer
  • Wedstrijd
  • Uitslag

Waarschuwingen (gele kaarten) of veldverwijderingen (rode kaarten) moeten via het webformulier of de mail worden doorgegeven.

Als het duel gestaakt is, moeten de gegevens door de scheidsrechter worden doorgegeven. Zowel de scheidsrechter als vertegenwoordigers van beide betrokken verenigingen voorzien de toernooicommisie van een rapportage over de gebeurtenissen die geleid hebben tot het staken.

10.
De wedstrijden worden gespeeld volgens het knock-out systeem, dat wil zeggen dat men na een nederlaag van verdere deelneming is uitgesloten. Bij een gelijke stand na de volledige speeltijd zal er een strafschoppenserie genomen moeten worden volgens de richtlijnen van de KNVB.

11.
Indien het veld niet bespeelbaar is, moet dit op de wedstrijddag worden gemeld bij de wedstrijdcoördinator André Bellekom, telefoon 06-41649514. De deelnemende verenigingen wordt verzocht voor de keuring van de velden contact op te nemen met hun consul. Scheidsrechters kunnen voor informatie of hun wedstrijd wel of niet doorgaat na 17.00 uur contact opnemen met de (wedstrijd)secretaris van de thuisspelende vereniging of de website www.haaglandenvoetbal.nl raadplegen. (Probeer bij afgelasting uit te wijken naar een kunstgrasveld).

12.
Bij het vaststellen van de wedstrijden wordt het uitgangspunt gehanteerd dat deze in principe op de woensdag worden vastgesteld. In onderling overleg kan op een andere dag worden gespeeld. Indien de clubs niet tot overeenstemming komen over een andere speeldag, dan dient de wedstrijd op de door de toernooicommissie vastgestelde dag te worden gespeeld. In de volgende situatie dient in ieder geval een andere speeldag met de tegenpartij te worden afgesproken:
• indien de thuisspelende vereniging gebruik maakt van een accommodatie, die met andere verenigingen wordt gedeeld;
• indien de KNVB West II voor één van de elftallen een competitie- of bekerwedstrijd heeft vastgesteld.

Komen de clubs niet tot overeenstemming over een andere speeldag, dan zal de toernooicommissie een wedstrijddag vaststellen. Bij eventuele afgelasting wordt de wedstrijd in onderling overleg (en met goedkeuring van de toernooicommissie) doorgeschoven naar een nieuwe datum, die ligt vóór de datum van de volgende ronde.

13.
Gedurende het toernooi vangen alle wedstrijden in principe aan op de gepubliceerde tijd op de website www.haaglandenvoetbal.nl. In onderling overleg kan een andere aanvangstijd afgesproken worden. Van een tijdswijziging dient ook de wedstrijdcoördinator in kennis te worden gesteld.
Komen de clubs niet tot overeenstemming, dan beslist de toernooicommissie.

14.
De speeltijden per leeftijdscategorie zijn:

Categorie Speeltijd
MO19 2 x 45 min.
JO17 / MO17 2x 40 min.
JO15 / MO15 2x 35 min.
JO13 / MO13 2x 30 min.
JO12    2x 30 min.
JO11 / MO11
2x 25 min.
JO10 2 x 25 min.

JO9 2x 20 min.

15.
In het Haaglanden Voetbal Toernooi voor Jeugdteams mogen per wedstrijd 5 wisselspelers worden ingezet.

Bij JO17 en JO15 is tot de kwartfinale de regeling van categorie B (doorwisselen) van toepassing met uitzondering als er twee cat. A ploegen tegen elkaar spelen. Vanaf de kwartfinale is bij JO17 en JO15 doorwisselen niet meer toegestaan.

16.
Bij een gelijkspel valt de beslissing door het nemen van vijf strafschoppen door elk team, steeds door een andere speler. Is er dan nog geen beslissing verkregen, dan wordt door elk team, door nog niet aan de beurt geweest zijnde speelsters, om-en-om een strafschop genomen, waarbij elke volgende gelijkmakende beurt beslissend kan zijn. Dit betekent dus dat de normale speeltijd van een wedstrijd niet wordt verlengd.

17.
In de categorie JO21 wordt voor alle wedstrijden een scheidsrechter aangesteld.

Vanaf de kwartfinales wordt door de toernooicommissie een scheidsrechter aangesteld voor de categorieen JO17 en JO15.

Vanaf de halve finale wordt door de toernooicommisie een scheidsrechter aangesteld voor de categorieen MO19 en MO17.

Indien door onvoorziene omstandigheden de aangestelde scheidsrechter niet aanwezig is, doch een andere scheidsrechter, niet-lid van één van de betrokken verenigingen, bereid is als zodanig op te treden, dan zijn de verenigingen verplicht deze scheidsrechter te aanvaarden voor de gehele wedstrijd.

18.
De indeling van de wedstrijdenreeks wordt na het spelen van elke ronde door loting bepaald. Locatie en tijdstip worden door de toernooicommissie vastgesteld.

19.
De eerstgenoemde vereniging tijdens de loting wordt als thuisspelende vereniging beschouwd en dient eveneens zorg te dragen voor het benodigde materiaal. In onderling overleg overeengekomen wedstrijdwijzigingen dienen schriftelijk te worden bevestigd aan André Bellekom via de mail jeugdtoernooi@haaglandenvoetbal.nl.

20.
VERVALLEN

21.
Ten overvloede wijst de toernooicommissie erop, dat protesten niet in behandeling worden genomen.

FINALE

22.
De winnaar van de finale ontvangt na afloop van de wedstrijd een bokaal verbonden aan de eerste prijs. De verliezend finalist ontvangt ook een bokaal.

TUCHTZAKEN

23.
Gele kaarten opgelopen in dit toernooi leiden alleen tot uitsluiting(en) in dit toernooi en niet voor KNVB-competitie- en/of bekerwedstrijden!

24.
Ten aanzien van gegeven waarschuwingen wordt een ander systeem gehanteerd dan in reguliere competitiewedstrijden. Het volgende registratiesysteem is van toepassing:
• eerste gele kaart: Registratie, nog géén strafoplegging;
• tweede gele kaart: Registratie nog géén strafoplegging;
• derde gele kaart: uitsluiting in de eerstvolgende wedstrijd van dit toernooi;
• vierde gele kaart: Registratie nog géén strafoplegging;
• vijfde gele kaart: uitsluiting in de eerstvolgende wedstrijd van dit toernooi;
• 2 gele kaarten in 1 wedstrijd: uitsluiting de eerstvolgende wedstrijd in dit toernooi.
• Alle directe rode kaarten leiden automatisch tot uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd in dit toernooi.

De hoogte van de straf – voor dit toernooi – wordt bepaald aan de hand van de ontvangen rapportages.

25.
Tegen de door toernooicommissie opgelegde uitsluitingen, zoals genoemd in artikel 24, is geen beroep mogelijk.

26.
Een team, dat in geval van collectief wangedrag ten opzichte van de (assistent-)scheidsrechter en/of wangedrag in de vorm van vechtpartij of andere gewelddadige handelingen schuldig wordt bevonden aan het staken van een wedstrijd, kan door de toernooicommissie, uit het toernooi worden gehaald en kan tevens van het eerstvolgende toernooi worden uitgesloten. Afhankelijk van de omvang van het wangedrag kan de toernooicommissie besluiten de rapportages door te sturen naar de KNVB. Dit laatste geldt ook als een individuele speelster/trainer zich te buiten gaat aan ernstig wangedrag jegens de scheidsrechter of een tegenspeelster. Tegen de door toernooicommissie opgelegde uitsluitingen is geen beroep mogelijk.

27.
Indien geconstateerd wordt dat een elftal in een wedstrijd een niet-gerechtigde speler/speelster heeft laten meespelen, verliest het in overtreding zijnde elftal de betreffende wedstrijd met 3-0. Hierdoor plaatst de tegenstander zich automatisch voor de volgende ronde.

28.
Als een vereniging zich na de loting voor de eerste ronde uit het toernooi terugtrekt, wordt een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht indien men zich uiterlijk 24 uur voor de aftrap van het betreffende duel (schriftelijk of via de mail) afmeldt bij de toernooicommissie. Als een vereniging zich later dan 24 uur voor een wedstrijd afmeldt, wordt er € 50,– administratiekosten in rekening gebracht. Indien een club zich terugtrekt uit het toernooi, wordt de tegenstander een reglementaire 3-0 overwinning toegewezen. De vereniging die zich na loting uit het toernooi terugtrekt verspeelt alle aanspraken op eventueel te winnen prijzen en kan voor deelname aan het volgende toernooi worden uitgesloten (de reden van afmelding speelt hierbij een rol).

SLOTBEPALINGEN

29.
Bij eventuele vragen met betrekking tot het toernooi kan contact opgenomen worden met de  wedstrijdcoördinator André Bellekom (telefoon 06-41649514, mail: jeugdtoernooi@haaglandenvoetbal.nl)

30.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.

Zoeken

Back to Top