RKDEO benoemt nieuwe bestuursleden en huldigt jubilarissen

Afgelopen dinsdagavond was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van RKDEO. Met een matige opkomst van de leden werd het reilen en zeilen van de vereniging over het afgelopen jaar doorgenomen.

Tekst & foto’s: Sander de Hollander

Aangezien RKDEO geen voorzitter in haar bestuur heeft, nam bestuurslid René van der Loos het woord. Na de gebruikelijke minuut van stilte voor de RKDEO-leden die zijn overleden, werd door Van der Loos in snel tempo de eerste agendapunten er doorheen gejaagd.

Vanuit de financiële commissie kreeg Ewout Fonkert het woord om de balans- en de exploitatiecijfers over het afgelopen seizoen toe te lichten. Uiteindelijk bleek er toch nog – ondanks alle corona perikelen – een positief resultaat onderaan de streep te staan. Nadat de kascommissie de financiële commissie roemde om haar deskundigheid en gedrevenheid werd het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Hierna was ook de begroting voor het seizoen 2022-2023 aan de beurt waarbij opgemerkt moet worden dat het seizoen al halverwege is. Eén van de uitspringers was onder meer de energiekosten, Gehoopt wordt dat ook sportclubs in aanmerking zullen gaan komen voor financiële compensatie voor wat betreft die energielasten.

Vervolgens ging Van de Loos verder met het vaststellen van de contributies voor het seizoen 2023-2024. Hier volgde wel enige discussie om wel of niet te verhogen en/of de inzet van het Eigen Vermogen aan te spreken. Iedereen was het ermee eens dat de contributie geen reden moet/mag zijn om de vereniging te verlaten en/of om geen lid te worden.

Bestuur

Er werden ook twee nieuwe bestuursleden voorgesteld: Pieter Braat en Ed Twilt. Beiden lopen al een tijdje mee met het bestuur en voeren al een aantal taken van hun portefeuille uit en werden met algemene stemmen benoemd. Pieter Braat neemt de portefeuille Sponsoring/Commerciele Zaken en Ed Twilt Voetbal Technische Zaken over van Joris Oostveen. Oostveen blijft bestuurslid en zal zich gaan beramen over een takenpakket/portefeuille.

Bouwcommissie

Hierna kwam de bouwcommissie aan het woord. Leo van de Leur presenteerde de plannen omtrent de lekkage van de kleedkamers onder de tribune. Om deze lekkage op te lossen is er door een bouwbedrijf een onderzoek uitgevoerd en advies gegeven en een offerte aangeleverd. Door de leden is het bouwkrediet beschikbaar gesteld. Henk Hoogweg benoemde het tijdpad van het dak van de sporthal. Deze werkzaamheden worden in twee delen gesplitst. Eerst vervanging van de dakplaten en versteviging van de staalconstructie zodat eventueel later de constructie de zonnepanelen kan dragen. Nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd zal er opnieuw een plan gemaakt worden over de zonnepanelen. De verwachting is in het voorjaar een bijzondere algemene ledenvergadering te beleggen om budget beschikbaar te stellen voor de vervanging van de dakplaten.

Normen en waarden

Namens de Normen en Waarden commissie kreeg Louk Heijnders het woord en gaf een korte weergave van de uitkomsten van zaken die de Normen en Waarden-commissie voorgelegd kregen. Het viel hem op dat de meeste zaken geen spelers ter discussie staan maar juist ouders langs de kant. Verder noemde Heijnders ook dat de gedragscode die onlangs aan alle RKDEO-leden is gemaild ook verder uitgedragen zal worden aan alle bezoekende verenigingen.

Jubilarissen

Bij de foto: Arnoud van Rijn (50jaar), Hans Dobbe (25+ jaar), Mieke Hooijmans (50 jaar), Wim de Bruijn (Bestuurslid RKDEO), Henk de Wit (40 jaar).

Na alle officiële zaken waren er de wat informele zaken, zoals het huldigen van de jubilarissen. Er kwamen heel wat namen op het scherm te staan en slechts enkele jubilarissen waren aanwezig en kregen een oorkonde en een bos bloemen, uiteraard in de wit-rode kleuren. Een bijzondere huldiging was er voor Nol van der Meer, na dertig jaar stopt de ZAVC wegens het gebrek aan opvolgers in de organisatie, wat Van der Meer duidelijk aan het hart ging.

Bij de kopfoto: RKDEO bestuur, vlnr.: René van der Loos (Vrijwilligers zaken), Pieter Braat (Sponsoring / Commerciële Zaken), Joris Oostveen (Lid), Ed Twilt (Voetbal Technische Zaken) en Wim de Bruijn (Secretaris).

 

 

 

 

Lees verder