KNVB: maakt ‘horizontaal overstappen van speeldag’ mogelijk vanaf 2022-2023

Met ingang van het seizoen 2022-2023 is het voor standaard mannenteams uitkomende in de 1e klasse of lager van het standaardvoetbal mogelijk om horizontaal over te stappen van de zondag naar de zaterdag of andersom. Om te kunnen blijven werken aan toekomstbestendige amateurverenigingen en kwalitatieve competities heeft de KNVB besloten het horizontaal overstappen mogelijk te maken.

Horizontaal overstappen betekent dat het speelniveau waarop een team normaliter zou worden ingedeeld op basis van de sportieve prestaties in het voorliggende seizoen, ook het niveau wordt waarop het team in het nieuwe seizoen wordt ingedeeld op de gewenste speeldag. In de huidige situatie wordt een elftal dat de overstap maakt, beschouwd als een startend eerste elftal, wat betekent dat dit elftal in de laagste klasse wordt ingedeeld. Dit zorgde ervoor dat veel verenigingen niet overstapten. Door horizontaal overstappen mogelijk te maken, komt de KNVB tegemoet aan de wens van verenigingen en leden.

In twee gevallen verloopt horizontaal overstappen iets anders:

  • Bij een kampioenschap in de 1e klasse dan wel promotie via de nacompetitie van de 1e klasse naar de hoofdklasse wordt het team ingedeeld in de 1e klasse van de nieuwe speeldag.
  • Als een vereniging bij het verzoek tot horizontaal overstappen aangeeft dat het team wenst over te stappen naar een lagere klasse dan het huidige niveau, neemt het bestuur amateurvoetbal hierover een besluit.

Voor 1 oktober verzoek indienen

Verenigingen kunnen tot 1 oktober 2021 aangeven met het standaardteam met ingang van het seizoen 2022-2023 horizontaal te willen overstappen. Het indienen van een verzoek verloopt via KNVB Contact. In de seizoenen daarna moet dit steeds voor 1 september worden aangegeven. Een standaardteam mag eens per drie seizoenen horizontaal overstappen van speeldag. Verenigingen die al besloten hebben om de overstap te maken naar een andere speeldag voor het seizoen 2021-2022 hebben tot en met 14 juni de mogelijkheid om bij de KNVB aan te geven of ze dit besluit herzien op basis van de mogelijkheid om horizontaal over te stappen in het seizoen 2022-2023.

Impact

Het besluit horizontaal over te willen stappen kan grote impact hebben op de gehele vereniging. Belangrijk is dan ook dat verenigingen dit proces op een juiste wijze aanpakken en geen overhaaste beslissingen nemen. De KNVB roept verenigingen op goed te luisteren naar de wensen van de leden en tegelijkertijd de praktische overwegingen goed te verkennen. Denk hierbij aan de ruimte op de zaterdag in verband met jeugdteams.

Geen versterkte degradatie of promotie

Aan de hand van het beschikbaar aantal teams per klasse en speeldag wordt ieder seizoen bij de indeling het aantal poules en aantal teams per poule bepaald. Dit kan dus variëren. Hiermee wordt voorkomen dat door de in- en uitstroom van teams versterkte degradatie of promotie moet plaatsvinden. De huidige competitiestructuur kan vanaf niveau 1e klasse en lager de komende seizoenen zich ontwikkelen tot een ander aantal poules per klasse of andere poulegroottes. De KNVB gaat hierbij uit van poules die uit minimaal 12 en maximaal 16 teams bestaan, waarbij het aantal teams gelijkmatig over het aantal poules wordt verdeeld.

Verbetering

Het horizontaal overstappen is eerste stap in verbetering totale voetbalpiramide. Het afnemend aantal zondagteams is een ontwikkeling in het standaardvoetbal die we al langer zien. In 2020 heeft de KNVB een landelijke inventarisatie onder verenigingen, bestuurders en 1e elftalspelers gehouden over de wensen en mogelijkheden ten aanzien van het zondag- en zaterdag standaardvoetbal (1e elftallen). Hieruit bleek dat de mogelijkheid tot horizontaal overstappen een passende oplossing is voor de problematiek. Door horizontaal overstappen mogelijk te maken, wordt tegemoetgekomen aan de wens van steeds meer spelers om op zaterdag te spelen en op het niveau dat bij hen past, wat er weer voor zal zorgen dat voetballers langer aan de sport en hun eigen vereniging verbonden zullen blijven. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan toekomstbestendige amateurverenigingen en kwalitatieve competities. We zien het horizontaal overstappen als eerste stap in de verbetering van de totale opzet van de piramide. In de zogenaamde brede aanpak van de piramide zal de KNVB vanuit een breder perspectief komen met voorstellen ter verbetering van de structuur van de piramide en de opzet van de competitie. Deze voorstellen zullen in het najaar worden behandeld door de ledenraad van het amateurvoetbal.

FAQ

Waarom is het niet mogelijk om al in het seizoen 2021-2022 horizontaal over te stappen?

De corona-pandemie heeft geleid tot het wederom vroegtijdig afbreken van de competitie en de onzekerheid over het vervolg houdt vooralsnog aan. De KNVB wil het aantal wijzigingen voor komend seizoen, mede op verzoek van verenigingen, dan ook zo beperkt mogelijk houden. Het vraagt ook tijd om scenario’s (afhankelijk van het aantal overstappers per klasse) te kunnen uitwerken en wanneer nodig de consequenties hiervan te bespreken met verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan de impact wanneer bijvoorbeeld poules uit 16 teams gaan bestaan of wanneer de samenstelling van de poules er anders komt uit te zien dan andere jaren. De KNVB wil dit vroegtijdig en zorgvuldig bespreken met de clubs en niet overhaast voorleggen voor komend seizoen.

Wat als het aantal teams in een klasse toeneemt als gevolg van horizontaal overstappen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een toenemend aantal teams op te vangen:

  • De poulegrootte (regulier 14) kan worden aangepast tot een minimum van 12 teams en een maximum van 16 teams per poule. Hierbij is het streven om de poulegrootte binnen een klasse zo veel mogelijk gelijk te laten zijn;
  • Het aantal poules kan worden uitgebreid.

Wat gebeurt er met de open plaatsen als gevolg van horizontaal overstappen?

  • Open plaatsen ten gevolge van horizontaal overstappen worden in principe niet opgevuld, tenzij het bestuur amateurvoetbal daartoe aanleiding ziet;
  • Open plaatsen door een andere reden dan horizontaal overstappen (bijvoorbeeld een fusie van verenigingen) worden wel opgevuld.

Wat als het aantal teams in een klasse afneemt als gevolg van horizontaal overstappen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een afnemend aantal teams op te vangen:

  • De poulegrootte (regulier 14) kan worden aangepast tot een minimum van 12 teams en een maximum van 16 teams per poule. Hierbij is het streven om de poulegrootte binnen een klasse zo veel mogelijk gelijk te laten zijn.
  • Het aantal poules kan worden aangepast.

Hoe zit het met de huidige promotie-/degradatieregelingen?

De promotie/degradatieregelingen blijven in principe ongewijzigd voor wat betreft het aantal rechtstreekse promotieplaatsen, periodekampioenen, degradanten en herkansers per poule. Wel kan het gevolg zijn dat er op termijn minder of meer promotieplaatsen via de nacompetitie te vergeven zijn.

Wat als een vereniging met een standaardteam horizontaal wenst over te stappen naar een speeldag waarop al een standaardteam van de vereniging is ingedeeld?

In dat geval zal er na moment van overstappen nog slechts 1 standaardteam (het hoogst uitkomende team) wordt ingedeeld. Het laagst uitkomende standaardteam zal niet worden ingedeeld tenzij de betreffende vereniging verzoekt ook dit team horizontaal te laten overstappen. In dat geval wordt het laagst uitkomende standaardteam met inachtneming van dit besluit ingedeeld op de andere speeldag.

Is het mogelijk met terugwerkende kracht horizontaal over te stappen?

Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht horizontaal over te stappen. Het is een mogelijkheid die we voor het eerst aanbieden per seizoen 2022-2023 en plaatsvindt op basis van sportieve prestaties die in het seizoen 2021-2022 worden geleverd.

Waarom is het niet mogelijk over te stappen met een team dat uitkomt in de hoofdklasse of hoger?

Verenigingen waarvan het standaardteam uitkomt in de hoofdklasse of hoger hebben niet de mogelijkheid om met het betreffende standaardteam horizontaal over te stappen. Achterliggende gedachte is dat op deze niveaus het aantal teams per speeldag al beperkt is, dusdanig dat er nu sprake is van 1 of 2 poules per niveau. Als meerdere standaardteams de horizontale overstap maken, kan de competitieopzet en -kwaliteit niet worden gewaarborgd. In de brede aanpak van de piramide wordt bekeken op welke wijze deze niveaus in de toekomst het beste georganiseerd kunnen worden.

Waarom is horizontaal overstappen alleen mogelijk voor standaardelftallen en niet voor reserveteams?

De mogelijkheid tot horizontaal overstappen voor standaardelftallen is een eerste stap. Mede op basis van de ervaringen die worden opgedaan krijgen de reserveteams in de toekomst deze mogelijkheid misschien ook.

Waarom moet al op 1 oktober, en later op 1 september, worden aangegeven dat een vereniging horizontaal wil overstappen?

De KNVB wil enerzijds voorkomen dat verenigingen keuzes gaan maken op basis van sportieve prestaties in de competitie. Het is bij een belangrijk stap als het (definitief) wisselen van speeldag cruciaal dat het een fundamentele en beleidsmatige keuze is gericht op de toekomst van de club. De KNVB vindt het daarom van belang om voor aanvang van het seizoen te weten welke verenigingen in het opvolgende seizoen gaan overstappen. De KNVB kan dan ook voor aanvang van de start van de competitie de promotie/degradatieregeling bekend maken op basis van het aantal teams dat gaat overstappen. Het vraagt daarnaast ook tijd om scenario’s (afhankelijk van het aantal overstappers per klasse) te kunnen uitwerken en als nodig de consequenties hiervan te bespreken met verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan de impact wanneer bijvoorbeeld poules uit 16 teams gaan bestaan of wanneer de samenstelling van de poules er anders komt uit te zien dan andere jaren. De KNVB wil dit vroegtijdig en zorgvuldig bespreken met de clubs.

Bron: KNVB

Lees verder